Phần Mở Rộng Tập Tin
Phần Mở Rộng Tập Tin

Có hàng trăm loại tập tin và phần mở rộng khác nhau được sử dụng với máy tính và hầu hết mọi người sẽ không thể ghi nhớ tất cả các phần mở rộng của tập tin và các chương trình liên quan tới chúng. Trong bài viết này chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các phần mở rộng thông dụng nhất hiện nay chúng được phân loại theo các nhóm sau:

Phần mở rộng của các tập tin văn bản

Các tập tin này do các chương trình xử lý văn bản tạo ra.

.doc.docx – Tập tin văn bản được tạo từ chương trình Microsoft Word
.odt – Tập tin văn bản được tạo từ chương trình OpenOffice Writer
.pdf – Tập tin tài liệu di động PDF
.rtf – Tập tin văn bản được định dạng
.tex – Tập tin văn bản LaTeX
.txt – Tập tin văn bản thô (không định dạng)
.wks.wps– Tập tin văn bản được tạo từ chương trình Microsoft Works
.wpd – Tập tin văn bản được tạo từ chương trình WordPerfect

Phần mở rộng của các tập tin bảng tinh
.ods – Tập tin bảng tính được tạo từ chương trình OpenOffice Calc
.xlr – Tập tin bảng tính được tạo từ chương trình Microsoft Works
.xls – Tập tin bảng tính được tạo từ chương trình Microsoft Excel
.xlsx – Tập tin bảng tính được tạo từ chương trình Microsoft Excel

Phần mở rộng của các tập tin trình chiếu
.key – Tập tin trình bày Keynote
.odp – Tập tin trình chiếu được tạo từ chương trình OpenOffice Impress
.pps – Tập tin trình chiếu được tạo từ chương trình PowerPoint của MS Office
.ppt – Tập tin thuyết trình được tạo từ chương trình PowerPoint của MS Office
.pptx – Tập tin thuyết trình được tạo từ chương trình PowerPoint của MS Office

Phần mở rộng của các tập tin có định dạng hình ảnh
Có rất nhều loại tập tin hình ảnh khác nhau và phần mở rộng tập tin hình ảnh có thể được sử dụng khi tạo và lưu hình ảnh trên máy tính.

.ai – Tập tin ảnh được tạo từ chuong trình Adobe Illustrator
.bmp – Tập tin ảnh Bitmap
.gif – Tập tin ảnh GIF
.ico – Tập tin ảnh Icon (Biểu tượng)
.jpeg hoặc .jpg – Tập tin ảnh JPEG
.png – Tập tin ảnh PNG
.ps – Tập tin ảnh PostScript
.psd – Tập tin ảnh được tạo từ chuong trình Adobe PhotoShop
.svg – Tập tin ảnh có thể mở rộng
.tif hoặc .tiff – Tập tin ảnh TIFF

Phần mở rộng của các tập tin có định dạng âm thanh
Có rất nhiều tập tin có định dạng âm thanh khác nhau được sử dụng ngày nay.

.aif – Tập tin âm thanh AIF
.cda – CD audio track file
.mid hoặc .midi – Tập tin âm thanh MIDI
.mp3 – Tập tin âm thanh MP3
.mpa – Tập tin âm thanh MPEG-2
.ogg – Tập tin âm thanh Ogg Vorbis
.wav – Tập tin âm thanh WAV
.wma – Tập tin âm thanh WMA
.wpl – Tập tin chứa danh sách các bài nhạc của Windows Media Player

Phần mở rộng của các tập tin định dạng phim video đa phương tiện
Các tập tin này do các thiết bị hoặc các chương trình biên tập Video tạo ra chủ yếu khác nhau về tiêu chuẩn nén hình ảnh và bản quyền kỹ thuật số

.3g2 -Tập tin đa phương tiện 3GPP2
.3gp – Tập tin đa phương tiện 3GPP
.avi – Tập tin phim video AVI
.flv – Tập tin đa phương tiện được Adobe Flash
.h264 – Tập tin phim video chuẩn H.264
.m4v – Tập tin phim video chuẩn MP4 của Apple
.mkv – Tập tin đa phương tiện Matroska Multimedia Container
.mov – Tập tin phim video chuẩn QuickTime của Apple
.mp4 – Tập tin phim video chuẩn MPEG4
.mpg hoặc .mpeg – Tập tin phim video chuẩn MPEG
.rm – Tập tin đa phương tiện RealMedia
.swf – Tập tin đa phương tiện Shockwave flash
.vob – Tập tin phim video DVD
.wmv – Tập tin đa phương tiện của Windows

Phần mở rộng của các tập tin dạng nén
Đa số người dùng máy tính đều quen thuộc với các tệp nén .zip, .rar, nhưng cũng còn có các loại tệp nén khác.

.7z – Tập tin nén 7-Zip
.arj – Tập tin nén ARJ
.deb – Tập tin đóng gói của phăn mềm Debian
.pkg – Tập tin đóng gói (Package)
.rar – Tập tin nén RAR
.rpm – Tập tin đóng gói của Red Hat Package Manager
.tar.gz – Tập tin nén Tarball
.z – Tập tin nén Z
.zip – Tập tin nén Zip

Phần mở rộng của các tập tin phông (Font) chữ
.fnt – Tập tin phông chữ của Windows
.fon – Tập tin phông chữ chung
.otf – Tập tin phông chữ nguồn mở
.ttf – Tập tin phông chữ TrueType

Phần mở rộng của các tập tin thực thi chương trình
Tập tin thực thi chuong trình phổ biến nhất là các tập tin kết thúc bằng phần mở rộng .exe. Tuy nhiên, các tập tin khác cũng có thể được chạy một mình hoặc với sự trợ giúp của một trình biên dịch.

.apk – Tập tin gói của Android
.bat – Tập tin chứa các lệnh chạy hàng loạt
.bin – Tập tin nhị phân (Binary)
.cgi hoặc .pl – Tập tin chứa kịch bản lệnh Perl
.com – Tập tin lệnh MS-DOS
.exe – Tập tin thực thi chương trình
.gadget – Tập tin tiện ích của Windows
.jar – Tập tin lưu trữ Java
.py – Tập tin Python
.wsf – Tập tin chứa kịch bản lệnh của Windows

Phần mở rộng của các tập tin dạng ảnh dĩa (Disk Image)

Khi tạo một hình ảnh của một thiết bị lưu trữ (dĩa CD/DVD, USB, HDD,…) tất cả các thông tin sẽ được lưu vào một tập tin hình ảnh, gọi là ảnh dĩa (Disk Image).

.bin – Tập tin ảnh dĩa Binary
.dmg – Tập tin ảnh dĩa của macOS X
.iso – Tập tin ảnh dĩa ISO
.toast – Tập tin ảnh dĩa Toast
.vcd – Tập tin ảnh dĩa Virtual CD
.gho – Tập tin ảnh dĩa Ghost

Phần mở rộng của các tập tin dữ liệu và cơ sở dữ liệu
Tập tin dữ liệu có thể là bất kỳ tập tin nào, nhưng chúng ta sẽ chỉ nói đên các tập tin dữ liệu phổ biến nhất có liên quan đến dữ liệu được sử dụng cho cơ sở dữ liệu, lỗi, thông tin, nhập và xuất.

.csv – Tạp tin giá trị được phân cách bằng dấu phẩy
.dat – Tập tin dữ liệu
.db hoặc .dbf – Tập tin cơ sở dữ liệu
.log – Tạp tin nhật ký
.mdb – Tập tin cơ sở dữ liệu của Microsoft Access
.sav – Tập tin sao lưu (Save)
.sql – Tập tin cơ sở dữ liệu SQL
.tar – Tập tin lưu trữ trên hệ thống Linux/Unix
.xml – Tập tin XML

Phần mở rộng của các tập tin ngôn ngữ siêu văn bản và lập trình Web – Internet
Internet là tài nguyên được sử dụng nhiều nhất trên máy tính và bởi vì máy chủ Web đang sử dụng máy tính để phân phối các tập tin nên có rất nhiều phần mở rộng tập tin khác nhau được sử dụng. Dưới đây là danh sách các phần mở rộng tập tin thông dụng nhất mà bạn sẽ gặp khi duyệt web.

.asp.aspx – Tập tin ngôn ngữ ASP (Active Server Page)
.cer – Tập tin chứa chứng chỉ bảo mật Internet
.cfm – Tập tin đánh dấu ColdFusion
.cgi hoặc .pl – Tập tin kịch bản lệnh Perl
.css – Tập tin CSS (Cascading Style Sheet)
.htm.html – Tập tin ngôn ngữ HTML
.js – Tập tin kịch bản lệnh JavaScript
.jsp – Tập tin ngôn ngữ Java
.part – Tập tin được tải xuống một phần
.php – Tập tin ngôn ngữ PHP
.py – Tập tin ngôn ngữ Python
.rss – Tập tin RSS
.xhtml – Tập tin ngôn ngữ HTML mở rộng

Phần mở rộng của các tập tin ngôn ngữ lập trình
Các tập tin được sử dụng cho các chương trình trước khi chúng được biên dịch, cũng như các tập lệnh lập trình. Sau đây là các phần mở rộng tập tin thông dụng nhất được liên kết với ngôn ngữ lập trình.

.c – C và C++ – Tập tin mã nguồn ngôn ngữ C
.class – Tập tin mã nguồn ngôn ngữ lớp Java
.cpp – C++ – Tập tin mã nguồn ngôn ngữ C
.cs – Tập tin mã nguồn ngôn ngữ Visual C#
.h – Tập tin Header C, C ++ và Objective-C
.java – Source code file Java
.sh – Tập tin chứa kịch bản lệnh Shell Bash
.swift – Tập tin mã nguồn Swift
.vb – Tập tin Visual Basic

Phần mở rộng của các tập tin hệ thống
Giống như tất cả các chương trình khác, hệ điều hành của bạn sử dụng tập tin và có phần mở rộng thông dụng hơn các tập tin khác. Sau đây là danh sách các phần mở rộng tập tin thông dụng nhất được sử dụng trên các hệ điều hành.

.bak – Tập tin lưu trữ
.cab – Tập tin dữ liệu của Windows
.cfg – Tập tin cầu hình
.cpl – Tập tin bảng điều khiển (Control panel) của Windows
.cur – Tập tin con trỏ chuột của Windows
.dll – Tập tin DLL
.dmp – Tạp tin Dump
.drv – Tập tin trình điều khiển thiết bị
.icns – Tập tin tài nguyên biểu tượng của hệ điều hành macOS X
.ico – Tập tin biểu tượng (Icon)
.ini – Tập tin khởi tạo
.lnk – Tập tin biểu tượng chương trình (Shortcut) của Windows
.msi – Gói cài đặt chuong trình của Windows
.sys – Tập tin hệ thống của Windows
.tmp – Tập tin tạm

Sưu tầm và chia sẻ